Alkmaars Kanaalpark

De Rijkdom van Alkmaar weerspiegeld

Opdrachtgever:Gemeente Alkmaar
I.s.m.:-
Planvorming:2022
Uitvoering:-
Locatie:Kanaalzone Alkmaar

 

 

 

 

 

Alkmaar werkt volop aan de (her)ontwikkeling van haar kanaalzone, stad van de toekomst. In dit kader maakte Feddes/Olthof een visie voor de oevers van het Alkmaars Kanaal, waarin op inspirerende wijze richting wordt gegeven aan de toekomstige ontwikkelingen langs het kanaal. Met als doel de kanaaloevers in samenhang te laten doorgroeien tot een veelzijdig Kanaalpark, dat de rijkdom van Alkmaar weerspiegeld. Het Alkmaars Kanaalpark biedt ruimte voor groen en ecologie, voor verduurzaming en nodigt uit om te verblijven, te ontmoeten en te bewegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Kanaal-DNA van Alkmaar
Het bijna 6km lange kanaal vertelt het verhaal van Alkmaar. Een doorsnede van de historie, de gebouwen en het leven in de stad, die zijn oorsprong vindt in de landschappelijke rijkdom van het gebied. Het Kanaalpark bouwt voort op deze van oudsher sterke relatie tussen stad en landschap. Het bochtige, asymmetrische profiel en de onderscheidende trajecten vormen hierin de basis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie Pijlers
De overkoepelende ambities voor het Kanaalpark zijn gevat in drie pijlers:
 

Groene drager
Het kanaaloevers vormen een belangrijke schakel in het groene netwerk van de stad. Groen draagt bij aan de biodiversiteit, de kwaliteit van de openbare ruimte en herkenbaarheid.

 

Verbindend netwerk
Het kanaal wordt onderdeel van het stedelijk netwerk. De oevers langs het kanaal zijn publiek toegankelijk en waar mogelijk autovrij. Bruggen en pontjes zorgen voor goede verbindingen over en weer.

 

Uitnodigende plekken
Langs het kanaal worden verschillende verblijfsplekken gecreëerd. Ze zorgen voor verknoping met de omgeving en benadrukken de bijzondere momenten. Een herkenbare parkstijl benadrukt de grotere samenhang.

 

 

 

 

 

 

 

 

Één Park, uiteenlopende oevers
In de kanaalzone wordt onderscheid gemaakt tussen de zachte stad in het noorden, de gastvrije binnenstad en de stoere havenstad in het zuiden. Binnen deze stadsgezichten onderscheiden we verschillende kanaaloevers, zogenaamde parksferen. Aaneengesloten oevers met eenzelfde uitstraling. Middels ontwerpprincipes, profielen en referentiebeelden geven we voor elke parksfeer een richtinggevend (inspiratie)kader voor toekomstige ontwikkelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitwerking - Oever Ouddorp
Het terrein van Ouddorp zal de komende jaren transformeren tot een stoer stedelijk waterfront. Kenmerkend is de Westfriese Omringdijk die de wijk opdeelt in een buiten- en binnendijks gebied en dient als belangrijke route door de stad. Daar waar de dijk het kanaal raakt wordt de relatie met het water versterkt in de vorm van een verblijfsplek. Het groen langs de oevers staat in verbinding met het achterliggende Oudorperhout. In het buitendijkse gebied staan een aantal robuuste bouwblokken, met een groene voet. Het deel aan het waterplein wordt ingericht als een van de magneetlocaties in het Kanaalpark. De locatie biedt een magnifiek zicht over de waterlopen die hier samenkomen. De oude werf biedt spectaculaire aanknopingspunten voor de (her)inrichting. Naast een mogelijke verbinding met de Schermer zijn er plannen voor een vaste oeververbinding met Overdie.

Uitwerking - Magneetlocatie ‘Kanaalplein’

Het kanaal verbindt de historische binnenstad, het moderne Overstad en het station met elkaar tot het gastvrije centrum van Alkmaar. Een hoog stedelijk gebied waarin het kanaal, hier op zijn smalst, een bijzonder publieke ruimte vormt. Een contrastrijke verblijfsruimte, goed bereikbaar en toegankelijk voor iedereen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitwerking - Viaanse Park
Als onderdeel van ‘de zachte stad’ wordt het gebied vanaf de spoorbrug tot aan het TAQA-eiland getransformeerd tot een aantrekkelijke parkstrook die de ontwikkelingen rondom de RWZI en Viaanse Molen aaneenrijgt. Hier ligt een kans om het landschap dichter bij de stad te brengen, door groene, waterrijke verbindingen en diverse fiets- en wandelroutes met het buitengebied. Door het verleggen van de Helderseweg ontstaat een brede, autovrije oever, waar ruimte is voor sport en spel, cultuur en natuur.

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk het gehele rapport op de website van het ‘Alkmaars Kanaal’
https://www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/openbare-oevers/