Gebiedsprofiel - Krimpenerwaard
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
I.s.m.:Grontmij bv
Planvorming:2014

 

De provincie Zuid-Holland maakt werk van kwaliteit in de ruimtelijke ordening. Zij wil de karakteristieken van de Zuid-Hollandse landschappen herkenbaar houden en tegelijkertijd ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen. Een middel voor de zorg voor ruimtelijke kwaliteit zijn Gebiedsprofielen. Een Gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten van een gebied en de wijze waarop de planvorming daar rekening mee kan houden. Ook wordt ingegaan op voorbeelden uit de praktijk.

De Krimpenerwaard is een uitgestrekt veenweidegebied omsloten door rivieren. De belangrijkste ambities voor het gebied zijn:

  • versterken van het contrast tussen de randen langs de rivieren en het middengebied enerzijds, en het contrast tussen buitendijks en binnendijks gebied anderzijds,
  • koesteren van het uitgestrekte veenweidegebied en de relatieve openheid met het eeuwenoude kavelpatroon,
  • behoud en versterken van het contrast tussen onbebouwde wegen en verdichte oost-west georiënteerde linten,
  • versterken van de recreatieve mogelijkheden in het gebied door het toevoegen van pleisterplaatsen en ontbrekende schakels in het recreatieve netwerk.