Versterking IJsseldijk-Gouda

Esthetisch ontwerp

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
I.s.m.:RoyalHaskoningDHV, Trafique
Planvorming:2015 - 2016
Uitvoering:2017 - 2018

 

De inhoudelijke complexiteit van dit werk zit in de bestaande steile dijktaluds en de beperkte ruimte om de versterkingsmaatregelen uit te voeren. Bovendien liggen de trajecten C en F in het stedelijk gebied, en worden ze  dagelijks door bewoners en passanten gezien. Dit stelt hoge eisen aan de ruimtelijke kwaliteit. Daarom hebben we de details van het Esthetisch Ontwerp zorgvuldig uitgewerkt. 

In deelgebied C is de technische voorkeursvariant een versterking in grond van het binnentalud rond het wiel. Een deel van het wiel wordt hiervoor gedempt. In ons ruimtelijk ontwerp hebben we het wiel aan de andere zijde daarom juist vergroot en de kenmerkende vorm verbeterd. In de vormgeving van het binnentalud van de dijk wordt het onderscheid tussen de historische Schielandse Hoge Zeedijk en de 20ste eeuwse dijk naar de Julianasluis herkenbaar gemaakt. Als meekoppel project zijn de wandelmogelijkheden voor de bewoners rond het wiel en de dijk op, richting de rivier, vergroot.

In het traject vanaf de binnenstad van Gouda tot voorbij de Haastrechtse brug moet de dijk door middel van een damwand worden versterkt. Hier ligt een drukke verkeersweg op de kruin en is het talud naar de IJssel bijzonder steil. Uitbreiding van de dijk in de rivier is niet toegestaan. Omdat het steile grondtalud niet uit zichzelf blijft liggen hebben we een kademuur van 80 centimeter hoog ontworpen, afgedekt met een brede betonnen deksloof. Als overgang van de gemetselde kademuren van de binnenstad naar de natuurlijke oevers bij IJsselhof wordt deze kademuur met basaltsteen bekleed. Het overblijvende grondtalud krijgt een flauwe helling en er wordt een smal halfverhard struinpad op aangelegd, om de rivier met haar getijde van dichtbij te kunnen beleven. Voor de passage van dit struinpad met het Hanepraaijgemaal en de Haastrechtse brug hebben we stalen loopbruggen ontworpen. Enkele nieuwe trappen maken het struinpad vanaf de kruin bereikbaar. 

 


 

 

Principe dijkversterking met kademuur

 


 

 

Verbetering van de kenmerkende vorm van het wiel