Inrichtingsplan Waterharmonica de Rietputten

Zuiveringstappen als verbindende ontwerplijn

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland
In samenwerking met:Witteveen+Bos raadgevende ingenieurs
Planvorming:2015-2016
  

 

De Waterharmonica de Rietputten vormt een belangrijk onderdeel van het Kwaliteitsprogramma van de Blankenburgverbinding. De Waterharmonica zorgt voor natuurlijke zuivering van een deel van het effluent van de rioolwaterzuivering De Groote Lucht, zodat het levend water van goede kwaliteit wordt dat in het oppervlaktewater kan worden ingelaten. Het effluent hoeft niet in het Scheur te worden geloosd, maar vervult een functie in het waterbeheer van de polders: de toevoer van zoet water en het zodanig doorspoelen van de zwemplas de Krabbeplas dat het water ook in warme zomers, zwemkwaliteit heeft. Bovendien wordt het natuurgebied de Rietputten, dat onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur voldoende vernat voor een duurzaam behoud van de moerashabitat.

In ruimtelijk opzicht is de Waterharmonica een belangrijke verbindende lijn. De belijning van de waterlopen benadrukt de oorspronkelijke polderverkaveling en geeft doorzichten vanaf de Maaslandse dijk naar de open polder.

 

De Waterharmonica maakt het landschap functioneler en mooier.