Kadeversterking boezemkaden Schermer

Toetsing en advies cultuurhistorische en landschappelijke waarden

Opdrachtgever:Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
I.s.m.:M.A. Kooiman Cultuurhistorische Projecte
Planvorming:2017
Uitvoering:2019-2020
Locatie:Polder de Schermer ten oosten van Alkmaar

 

De Schermer is een karakteristieke droogmakerij die tot stand is gekomen door de drooglegging van het Schermeer. De polder wordt deels begrensd door de eeuwenoude West Friese omringdijk. De boezemkaden voldoen echter niet meer aan de huidige veiligheidseisen en moeten worden versterkt. De hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarden van dit gebied vragen om gedegen onderzoek en ontwerpvoorstellen die de kwaliteiten van dit gebied borgen. Daarom heeft het Hoogheemraadschap Feddes/Olthof gevraagd een landschappelijk en cultuurhistorisch advies op te stellen ten behoeve van de kadeversterking.

 

 

 

 

 

 

De algemene principes van de huidige dijk op een rijtje; de opbouw van de dijk, de afritten en de molengangen

 

 

 

 

 

De karakteristieke kernkwaliteiten van het gebied vormen de basis voor de algemene ontwerpprincipes voor de dijk:

 

De steile kade wordt behouden (talud 1:2,5) om de smalle kruin van de dijk te benadrukken.

De berm loopt als eenheid onder licht verval richting de teensloot (dus geen 'trappen'). Het hoogteverschil tussen kruin en dijk blijft zo groot mogelijk bij een zo steil mogelijk talud, en de berm blijft herkenbaar als eenheid.

Ook bij een teenslootverplaatsing dient het tracé van de dijk zo precies mogelijk gevold te worden.

 

 

 

 

Het traject dat versterkt moet worden is op te delen in drie kenmerkende delen: de West Friese Omringdijk, langs het kanaal en langs de veenpolders

 

 

 


Deze principes zijn vervolgens toegepast op de te versterken dijksecties. Per sectie volgt een landschappelijk advies die de karakteristieke waarden van het gebied zoveel mogelijk behoud. Plattegronden en visualisaties verbeelden mooi de ingrepen voor de dijk.

 

Het advies is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap, en in overleg met de Schermer Alliantie (de verenigde cultuurhistorische groepen in het gebied). Deze samenwerking heeft het vertrouwen tussen de belangengroepen en het Hoogheemraadschap versterkt. In de uitvoering heeft het Hoogheemraadschap meerdere proefstukken aangelegd, om de ruimtelijke impact van verschillende mogelijkheden te kunnen beoordelen.

 

 

 

 

 

Voorstel profiel subsectie 12D. We stellen voor om de bern in z'n geheel wat op te hogen zodat er geen getrapt profiel ontstaat.

 

 

 

 

Profiel subsectie 20A. We stellen voor om de berm in z'n geheel wat op te hogen zodat er geen getrap profiel ontstaat.