Klimaatbestendig Klapwijk

Herinrichting openbare ruimte

Opdrachtgever:gemeente Pijnacker-Nootdorp
I.s.m.:Ziegler Branderhorst stedenbouw en architectuur, Wareco Ingenieurs
Planvorming:2018 - heden
Uitvoering:2020 - 2023
Locatie:Klapwijk, Pijnacker

 

De openbare ruimte in de wijk Klapwijk in Pijnacker is ernstig verzakt, op sommige plekken zelfs 70 cm. Hierdoor werkt de riolering minder goed en wordt deze vervangen. Tijdens deze vervanging wordt ook de openbare ruimte opgehoogd en heringericht. Uitgangspunt voor de herinrichting is het klimaatbestendig maken van Klapwijk: voorbereiden op een klimaat met meer en hevigere regenbuien en lange droge periodes. Feddes/Olthof werkt van visievorming tot uitvoering aan dit project, waarbij ook de bewoners nauw betrokken zijn. De website www.klimaatbestendigklapwijk.nl is hiervoor opgezet als platform en communicatiemiddel.

 

 

 

 

Visie en handboek

Begin 2019 is de Visie Klimaatbestendig Klapwijk afgerond en vastgesteld door het college. In de visie zijn de ambities voor de wijk vastgelegd in thema’s en speerpunten benoemd voor de toekomstige inrichting.

Om een goede stap te kunnen maken van visie naar ontwerp, is er een Handboek Klapwijk gemaakt. In het handboek staan de uitgangspunten en ontwerpprincipes voor de toekomstige (her)inrichting van de openbare ruimte beschreven, zoals materialisatie, maatvoering en beplanting. Met dit handboek wordt de samenhang van de openbare ruimte gewaarborgd gedurende de periode van ontwerp en uitvoering in verschillende fases, maar ook voor het toekomstige beheer.

 

 

Principe maatvoering standaard rijloper

 

 

Principe zichtbare afwatering

 

 

 

 

Fase 1

Het ontwerp van fase 1 is inmiddels afgerond en in uitvoering. In de nieuwe inrichting heeft de bovengrondse afwatering een zichtbare plek gekregen. Brede goten begeleiden het water naar de singels en de wadi’s in de vernieuwde buurtparken. Door het beperken van de hoeveelheid verharding, en de keuze van materialen, is er nu meer ruimte voor groen in de straat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkpark

Het vernieuwde wijkpark bouwt voort op de ruimtelijke opzet van het bestaande park. Met aanpassingen en toevoegingen in het ontwerp ontstaat er meer variatie en verblijfskwaliteit. Een opvallende toevoeging is het systeem van wadi’s en vijvers. Hiermee wordt het regenwater uit de aanliggende woonbuurten verzameld, gezuiverd en afgevoerd naar een systeem – Urban Water Bufffer – die dit water ondergronds opslaat. Ten tijde van droge periodes kan dit water weer worden opgepompt en worden gebruikt voor het op peil houden van het grondwater