Klimaatbestendig Klapwijk

Herinrichting openbare ruimte

Opdrachtgever:gemeente Pijnacker-Nootdorp
I.s.m.:Ziegler Branderhorst stedenbouw en architectuur, Wareco Ingenieurs
Planvorming:2018 - heden
Uitvoering:2020 - heden
Locatie:Klapwijk, Pijnacker

 

De openbare ruimte in de jaren ’90 woonwijk Klapwijk in Pijnacker is ernstig verzakt, op sommige plekken zelfs 70 cm. Vanwege deze verzakking werkt de riolering minder goed en moet deze worden vervangen. Tijdens deze vervanging wordt ook de openbare ruimte opgehoogd en heringericht. Bij deze herinrichting wordt de openbare ruimte voorbereidt op een klimaat met meer hevige regenbuien en langere periodes van droogte. 

Feddes/Olthof werkt van visievorming tot uitvoering aan dit project, waarbij ook de bewoners nauw betrokken zijn. De website www.klimaatbestendigklapwijk.nl is hiervoor opgezet als platform en communicatiemiddel.

 

 

 

Visie en handboek

Begin 2019 is de Visie Klimaatbestendig Klapwijk afgerond en vastgesteld door het college. In de visie zijn de ambities voor de wijk vastgelegd en thema’s en speerpunten benoemd voor de toekomstige inrichting.

Om een goede stap te kunnen maken van visie naar ontwerp, is er een Handboek Klapwijk opgesteld. In het handboek staan uitgangspunten en ontwerpprincipes voor de vernieuwde inrichting van de openbare ruimte beschreven, zoals materialisatie, maatvoering en beplanting. Met dit handboek wordt de samenhang van de openbare ruimte gewaarborgd gedurende een lange periode van ontwerp en uitvoering in verschillende fases, maar ook voor het toekomstige beheer van de wijk.

 

 

 

Fasering

 

 

                                    

Principes

 

 

 

 

Fase 1

In 2021 zijn de werkzaamheden in fase 1 afgerond. In de nieuwe inrichting heeft de bovengrondse afwatering een zichtbare plek gekregen. Brede goten begeleiden het regenwater naar de singel en de wadi’s in de vernieuwde buurtparken. Door het beperken van de hoeveelheid verharding, en de keuze van materialen, is er meer ruimte ontstaan voor groen in de straten. De voorheen versteende buitenruimte heeft plaats gemaakt voor groene, kleurrijke straten, zonder dat belangrijk functies zoals parkeren verloren zijn gegaan.

 

Participatie in bewonersavond

 

Voltooide constructie Fase 1

Fase 2 en 3

In 2022 is gestart met het ontwerp van de fases 2 en 3. Vanwege de grote samenhang tussen deze fases worden ze in het ontwerpproces gelijktijdig opgepakt. De uitvoering (start 2023) zal wel gefaseerd worden uitgevoerd. 

Het ontwerp is inmiddels afgerond en tijdens geplande rondwandelingen door de buurten gepresenteerd en besproken met de bewoners. De nieuwe inrichting krijgt, in lijn met het Handboek Klapwijk, een klimaatbestendige inrichting met o.a. bovengrondse afwatering, groene parkeervoorzieningen en een vernieuwde beplanting. 

 

Plankaart Fase 2-3

 

 

 

Wijkpark

In 2022 is er gestart met de uitvoering van het vernieuwde wijkpark. Het ontwerp van dit centraal in de wijk gelegen park bouwt voort op de ruimtelijke opzet van het bestaande park. Met de aanpassingen en toevoegingen ontstaat er een klimaatbestendige inrichting met meer verblijfskwaliteit en variatie in de beplanting. Een opvallende toevoeging is het systeem van wadi’s en vijvers. Hiermee wordt het regenwater uit de aanliggende woonbuurten verzameld, gezuiverd en afgevoerd naar een systeem – Urban Water Buffer – die dit water ondergronds opslaat. Ten tijde van droge periodes kan dit water weer worden opgepompt en worden gebruikt voor het op peil houden van het grondwater

Plankaart Wijkpark

         

      Lees meer op de website van het project: www.klimaatbestendigklapwijk.nl