Landschapsplan Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

Opdrachtgever:Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
Planvorming:2013 - heden

 

Het rijk is bezig met de planvoorbereiding van de aanleg van de Blankenburgverbinding, tussen de A20 aan de westkant van Vlaardingen en de A15 aan de oostkant van Rozenburg. Deze verbinding kruist het Scheur in de vorm van een tunnel. In opdracht van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag hebben wij het Landschapsplan Kwaliteitsprogramma gemaakt, om het omringengende landschap te versterken als tegenwicht tegen de impact van de weg. Het Landschapsplan geeft een samenhangend beeld van de gewenste landschapsontwikkeling en van de aanknopingspunten voor het wegontwerp. Vanuit deze visie zijn projecten benoemd die verder zijn uitgewerkt en van een kostenraming zijn voorzien. Op basis daarvan worden bestuurlijke keuzes gemaakt over de prioritering van de uitvoering van de projecten. Bij het maken van het Landschapsplan hebben we nauw samengewerkt met de gemeentes, waterschappen en beheerorganisaties in het gebied en met klankbordgroepen van bewoners en belangenorganisaties.