Vervlochten Regio

Groenblauwe Raamwerk Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2040

Opdrachtgever:

Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Provincie Gelderland

I.s.m.:-
Planvorming:2022
Uitvoering:-
Locatie:Gelderland

 

De ‘Vervlochten Regio' brengt het groenblauwe raamwerk van de regio als geheel in kaart: het bevat alle natuurterreinen, bossen, parken, waterlijnen, polders en alle andere ‘groene’ en ‘blauwe’ gebieden in de regio en schetst mogelijke koppelkansen voor functiemenging. Het koppelt ruimtevragers aan het aanwezige groen en blauw. Het resultaat is een onderlegger voor inrichting van het hele grondgebied van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen; een menukaart met te verzilveren kansen voor de invulling van de ambitie meer landschap, meer stad.

 

 

 

 

Een impuls voor de groenblauwe kwaliteiten 

De visie op het groenblauwe raamwerk voor de regio Arnhem-Nijmegen wordt langs twee plansporen uitgewerkt. Het eerste planspoor richt zich op de realisatie van een robuust groenblauw raamwerk 2040. Welke investeringen in het groenblauwe raamwerk zijn nodig voor behoud, versterking en ontwikkeling van het groenblauwe raamwerk? En welke opbrengsten heb je door beter aan te sluiten bij bodem, water en het natuurlijk systeem?

Het tweede planspoor kijkt over de grenzen van het groenblauwe raamwerk heen en gaat in op de koppelkansen van de grote transities en ontwikkelingen van de regio. 

Drie typen landschapsparken
Voorgesteld wordt om drie typen regionale landschapsparken te vormen met voldoende maat en schaal voor zo’n samenhangende ontwikkeling:

▪  het landschapspark van de dynamische rivieren,

▪  de landschapsparken van de gradiëntbossen,

▪  de landschapsparken van de water- en broeklanden.

Gebiedsuitwerkingen
Het groenblauwe raamwerk is in afstemming met diverse stakeholders tot stand gekomen, zoals, waterschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, recreatie en toerisme organisaties, cultuurhistorische organisaties, gemeentes en provincie. In een serie van stakeholdersoverleggen zijn de volgende thema’s aan de orde gekomen: natuur en landschap, verstedelijkingsstrategie, stikstof, recreatie en toerisme, energietransitie, landbouw, cultuurhistorie en watersysteem. Voor de vier meer landschappelijke gebieden van de Verstedelijkingsstrategie: het Middengebied, de Veluwezoom, de Liemers en het Rijk van Nijmegen is het groenblauwe raamwerk in gebieds- ateliers verder uitgewerkt.