Randstad 2040
Opdrachtgever:Ministerie van VROM
Planvorming:2008

 

Als voorbereiding voor de structuurvisie Randstad 2040 gaf het Ministerie van VROM opdracht voor een aantal ontwerpateliers. Elk ontwerpatelier onderzocht vanuit een eigen invalshoek de toekomst van de Randstad. Het ontwerpteam van Feddes/Olthof landschapsarchitecten was verantwoordelijk voor atelier Groenblauw met een landschappelijke invalshoek. 

Het resultaat van het atelier waren drie ontwikkelingsbeelden: Veenweidenatuur, Groen netwerk en Hollandse meren. In het ontwikkelingsbeeld Veenweidenatuur ontstaat een palet van wetlands, moerasnatuur en natte graslanden. Om de meest veenweidegebieden te beschermen krijgen zij een hoger waterpeil. Het ontwikkelingsbeeld Groen netwerk laat een uitgebreid netwerk zien van boezemvaarten en parksystemen die, zowel over land als over water, de toegankelijkheid verbeteren. Het derde ontwikkelingsbeeld schetst de ontwikkeling van de zogenaamde Hollandse meren door inundatie van een aantal polders. De nieuwe meren bieden goede mogelijkheden voor recreatie, wonen en ecologie.