Regio van de Toekomst

Couleur locale - adaptieve landbouw in Flevoland

Opdrachtgever:     NVTL, BNSP
I.s.m.:

     team Flevoland; Feddes/Olthof, LOLA Landscape
     Architects, B+B, Bureau Sant en Co, Circular
     Landscapes, Urban Synergy, BFAS, Nienhuis
     Landschapsarchitectuur, Cor Simon,
     Marjolein Hillege Landschap & Film

Planvorming:     2018-2019
Uitvoering:     -
Locatie:     provincie Flevoland

 

De regio van de toekomst is een initiatief van de NVTL/BNSP om op zoek te gaan naar regionale perspectieven voor grote maatschappelijke opgaven. In vier regio’s deden teams van ontwerpers onderzoek naar de grote opgaven die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan bod komen. Berdie Olthof en Peter Veenstra (LOLA landscapes architects) waren teamcaptains van team Flevoland.

 

Het gemaakte landschap van Flevoland loopt tegen grenzen aan. De rijke polderbodem, nog altijd de duurste landbouwgrond van Nederland, kampt met verzilting, daling en degeneratie. Als startpunt voor het ontwerpend onderzoek nam het team de ambitie om de Flevolandse landbouweconomie circulair te maken. De gangbare landbouw, intensieve akkerbouw met hier en daar een gemengd bedrijf, verschiet in het onderzoek stap voor stap van kleur. Waterboeren introduceren nieuwe teelten, stadsagrariërs verbinden de stad met het landelijk gebied, hightechboeren gebruiken technologische innovaties voor hun teelten. Het lege en monotone akkerland verandert gaandeweg in een gedifferentieerd landschap waar mengvormen en functiecombinaties de boventoon voeren.

 

 

 

 

 

 

Een toekomstig beeld voor Flevoland. Het landschap is verkleurd naar een 'verstrengeld' landschap, waar stad en land verweven zijn en waar een circulaire landbouw gecombineerd is met natuurontwikkeling, verstedelijking en energiewinning.

 

 

 

 

Vijf kansrijke circulaire landbouwvormen die bijdragen aan verschillende maatschapelijke doelen

 

 

 

 

Een nieuwe betekenis voor het landschappelijke casco van de polder. Het casco draagt bij aan biodiversiteit, voedselvoorziening en klimaatadaptatie

 

 

 

 

 

Speciale aandacht is er voor het landschappelijk casco, het na de inpoldering ontworpen raamwerk van beplantingen, watergangen en wegen waarmee de rijksoverheid vorm gaf aan het polderlandschap. Het vernieuwde casco geeft ruimte aan agroforestry en meer biodiversiteit gaat ziektes en plagen tegen.

 

De circulaire landbouw, waarin grondstof-, energie-,water- en afvalkringlopen zo veel mogelijk gesloten zijn, groeit uit tot het fundament waarop Flevoland zich klaarstoomt voor de toekomst.

 

Landbouw is geen deel van het probleem, maar van de oplossing.

 

 

 

 

 

Bekijk hier de projectvideo:   Regio van de Toekomst - Couleur Locale. Adaptieve landbouw in Flevoland