Ruimtelijke analyse bomenplan Zuidoost

Subtitel

Opdrachtgever:gemeente Amsterdam
  
Planvorming:2021
Uitvoering:-
Locatie:Amsterdam, stadsdeel Zuidoost

 

De gemeente Amsterdam wil een groene stad zijn, voor nu en voor de generaties na ons. Om dit te bereiken heeft de stad een Groenvisie 2050 opgesteld die voor het stadsdeel Zuidoost is uitgewerkt in een Programma Groen Zuidoost. Een onderdeel van het programma is het maken van een ‘bomenplan’ als bijdrage aan het klimaat adaptief inrichten van de stad. In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Feddes/Olthof gewerkt aan de ruimtelijke analyse ten behoeve van het bomenplan. Voor deze analyse zijn de boomstructuren op wijkniveau – langs waterlopen, wegen, dreven en fietsnetwerken – en op buurtniveau – voor 43 buurten in Bijlmer, Gaasperdam, Vensepolder en Amstel III/Bullewijk – onderzocht en opgaven voor verbetering benoemd. Confrontatie van de ruimtelijke analyse met de hittestresskaart van Zuidoost heeft vervolgens inzichtelijk gemaakt waar de grootste kansen en urgenties liggen om door de aanplant van bomen zowel ruimtelijke kwaliteit als het stadsklimaat te verbeteren.

De uitkomsten uit het onderzoek zijn vertaald in drie ruimtelijke streefbeelden die zijn uitgewerkt in ontwerpprincipes voor de herinrichting van wegen, dreven, fietspaden en verbeteringen van de boombeplanting op buurtniveau.

 

 

 

Relatieve hittestresskaart  (bron: https://agv.klimaatatlas.net/)

 

 

 

Als het gaat om de gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast verergert de bebouwde stedelijke omgeving het in goede banen leiden van warmte, waterafvoer en waterberging. Afname van verharding en een toename van groen zorgt voor meer berging en infiltratie van regenwater en heeft een positief effect op de temperatuur in de stad. Op de relatieve hittestresskaart is goed zichtbaar dat, vanwege het grootte aandeel goen in stadsdeel Zuidoost, veel koele plekken aanwezig zijn. Naast de koele plekken, zijn er ook veel plekken waar het aanzienlijk warmer kan worden tijdens zomerse dagen. Vergroenen kan hier een groot positief effect hebben op het klimaat. Bij plannen voor herinrichtingen van de openbare ruimte kan overwogen worden om, in het kader van klimaatbestendige inrichting, het trace van kabels en leidingen opnieuw in te delen waardoor ruimte onstaat voor extra bomen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijk Streefbeeld - wegen en dreven

Vanuit het bestrijden van de hittestress heeft de aanpak van de dreven niet de eerste prioriteit, omdat bijna alle wegen en dreven al een groen profiel hebben. Voor de overige wegen is er een kans om groene middenbermen aan te brengen, al of niet met bomen in die middenberm. Vanuit de ecologische verkenning worden kruidrijke (midden) bermen bovendien als belangrijke kans benoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijk Streefbeeld - fietspaden

Vanuit het verminderen van hittestress is het maken van meer schaduw en koelte langs de fietspaden een effectief middel. De fietspaden zijn in de woonbuurten ook vaak gecombineerd met voetpaden, en zo ontstaan er in de warme zomers beschaduwde routes naar scholen en voorzieningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijk Streefbeeld - buurtniveau

De grootste opgave voor het verminderen van de hittestress ligt in de woonbuurten, omdat dit de meeste invloed heeft op de directe leefomgeving van de bewoners

 

 

← Meer projecten