Variantenstudie N309- ’t Harde-Elburg
Opdrachtgever: provincie Gelderland
Looptijd project:2011-2012

 

De provinciale weg N309 loopt door de bebouwde kom van ’t Harde en Oostendorp en daardoor veroorzaakt het drukke doorgaande verkeer tussen de A28 en de Flevopolder overlast. De provincie Gelderland wil laten onderzoeken of het mogelijk is alternatieve tracés te maken buiten de bebouwde kom. Het was onze opdracht te onderzoeken welke tracés op een goede manier in het landschap kunnen worden ingepast en welke aanvullende maatregelen nodig zijn bij de inrichting. Het landschap op de overgang van de Veluwe naar het randmeer heeft een hoge natuurwaarde en kent intensief recreatief gebruik.

We hebben eerst een selectie gemaakt van tracés die binnen deze waarden mogelijk zouden zijn: 3 alternatieven bij ’t Harde en twee alternatieven bij Oostendorp. Vervolgens hebben we aangegeven welke inrichtingsmiddelen nodig zijn om te zorgen voor een goede landschappelijke inpassing. De landschappelijke uitwerking van de alternatieven is door de provincie gebruikt in het MER en dialoog met de bewoners tijdens informatieavonden.