TOOLKIT voor het Friese veenweidelandschap

Opdrachtgever: Provincie Fryslân
I.s.m.:Klankbordgroep
Planvorming:2018
Locatie:Provincie Fryslân

 

Het Friese veenweidegebied strekt zich van Gaasterland tot aan het Lauwersmeer, en beslaat bijna een kwart van de provincie. Het is het landschap van de Friese meren, van graslandpolders en moerasgebieden, en van lintdorpen langs de vaarten. Door de lage grondwaterstanden die de laatste decennia zijn ingesteld is het proces van bodemdaling als gevolg van veenafbraak snel gegaan. Met het doel om deze bodemdaling af te remmen en het gebied toch grotendeels geschikt te houden voor landbouwkundig gebruik heeft de provincie Fryslân in 2015 in samenwerking met het Wetterskip Fryslân de Feangreidefisy vastgesteld.

 

In opdracht van de provincie Fryslân heeft Feddes/Olthof landschapsarchitecten een TOOLKIT ontwikkeld om de ambities en maatregelen uit de Feangreidefisy zo vorm te geven dat de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het veenweidegebied blijven behouden dan wel worden versterkt.

Een belangrijke oogst van de TOOLKIT is dat er niet sprake is van één veenweidelandschap. Uit de landschappelijke analyse zijn vier verschillende landschapszones naar voren gekomen: de smalle klei-rand, de clusters van eilanden, de karakteristieke veenweiden en grootschalige veenpolders. De vier landschapszones bieden elk verschillende aanknopingspunten voor de vormgeving van de veenweidemaatregelen.

Voor één deelgebied, de Haskerveenpolder, is de TOOLKIT samen met bewoners en agrariërs uitgewerkt tot een landschapsplan met inrichtingsmaatrgelen.

 

De TOOLKIT is tot stand gekomen met steun van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en in samenwerking met een klankbordgroep waarin diverse stakeholders vertegenwoordigd waren. De TOOLKIT kan daarom rekenen op draagvlak bij veel partijen. Op korte termijn zal de TOOLKIT ook interactief beschikbaar zijn via de website: https://www.veenweidefryslan.frl/onderzoeken-en-innovatie/nieuws-bericht-2/toolkit 

 

Bekijk de 'Matrix hydrologische maatregelen per landschapszone' hier. 

    

Boezem 

Klei-rand © Siebe Swart 

Veenpolder © Siebe Swart 

Eilanden © Siebe Swart 

Veenweiden © Siebe Swart